Privacyverklaring
PrivacyverklaringPRIVACYVERKLARING LACO (Feel Fit Center)


Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van deelnemers en gebruikers

Laco hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonsgegevens en respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar deelnemers en gebruikers. Laco zal er daarom voor zorgen dat eventuele persoonlijke informatie die aan Laco wordt verstrekt – of die al in ons bezit is – vertrouwelijk en in overeenstemming met de (internationale) privacywetgeving  wordt behandeld.

Laco wijst erop dat zij de persoonsgegevens die u aan Laco verstrekt, zal verzamelen en gebruiken, omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren.

Indien u een (potentiële) deelnemer of gebruiker van Laco bent, dan gebruikt Laco uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken en/of diensten te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoering van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om aan Laco uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. 

Doorgifte aan derden

Laco verstrekt beslist geen persoonsgegevens aan derden, tenzij we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of zulks in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

In verband met de uitvoering van een mogelijke overeenkomst kan het zo zijn dat Laco uw persoonsgegevens moet verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan Laco toeleveren of in opdracht van Laco werkzaamheden uitvoeren. Verder maakt Laco gebruik van serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Direct marketing

Als u deelnemer van Laco wordt, zal Laco de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het kunnen aanbieden van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Onderaan iedere mailing van Laco zal hiervoor een afmeldlink staan.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij Laco heeft opgevraagd, maar u geen deelnemer of gebruiker bij Laco geworden bent, zal Laco uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na het laatste contact verwijderen. Bent u wel deelnemer bij Laco geworden, dan zal Laco uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen Laco verplicht is om de administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zal Laco uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om Laco te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u Laco ook verzoeken om een aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij Laco bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u Laco verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: secretariaat@laco.eu. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is ingegaan per 18 mei 2018. Laco behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zal Laco u daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zal Laco u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

v2/06-2018